GAP Eylem Planı

GAP EP Nedir?

 • Altyapının Geliştirilmesi
  • Sulama projeleri hızlandırılacak, 1,06 milyon ha alan sulamaya hazır hale getirilecektir.
  • Cizre ve Silvan Barajları inşa edilecektir.
  • Bölge ulaştırma ve lojistik hizmetleri güçlendirilecek, karayolu iyileştirme yatırımlarına hız verilecek ve hava ulaşımı altyapısı güçlendirilecektir.
  • Doğalgaz ve elektrikte iletim ve dağıtım altyapıları iyileştirilecektir.
  • OSB, KSS ve diğer ortak sanayi ve ticaret altyapıları güçlendirilecek, sınır ticaretini kolaylaştırıcı altyapı geliştirilecektir.
  • Bölgede acil konut ihtiyacının karşılanması ve kent merkezlerinde yapı kalitesinin artırılması amacıyla faaliyetler yoğunlaştırılacaktır.
  • İçme suyu, atık su ve katı atık altyapısı geliştirilecektir.
 • Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
  • 2010 yılında; bölgenin bütün illerine hizmet edecek Kalkınma Ajanslarının kurulmasıyla bölgedeki kalkınma ajansları faaliyete geçmiş olacaktır.
  • Bölgede mahalli idarelerin kalkınma ve hizmet verme konusundaki etkinlik ve imkanları artırılacaktır.
  • Özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları ve STK'ların gelişimi desteklenecektir.
  • GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı'nın kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.
 • GAP Eylem Planı'nın Finansmanı

  GAP Eylem Planı 18 Haziran 2008 tarih ve 26910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuştur.

  GAP Eylem Planı kapsamında yer alan eylemler için 2008-2012 döneminde, 2008 yılı fiyatlarıyla, toplam 26,7 milyar TL'lik kaynağa ihtiyaç bulunmaktadır. Söz konusu kaynağın 7,3 milyar TL'lik kısmı Eylem Planı olmaksızın mutat olarak bütçe kapsamında tahsis edilecek kısımdan oluşmaktadır. Bu dönemde Eylem Planı için gereken ek finansman ihtiyacı 19,4 milyar TL olup, bu tutarın 4,9 milyar TL'lik kısmının merkezi bütçe dışından, 14,5 milyar TL'lik kısmının ise, 1 milyar TL'si 2008 yılında olmak üzere merkezi bütçe kapsamında finanse edilmesi öngörülmektedir.

  GAP Eylem Planı'nın izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonundan sorumlu kuruluş GAP Bölge Kalkınma İdaresi'dir.

  Planın uygulanmasından Eylem Planı'nda yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşları sorumludur.

  GAP Eylem Planı'nın izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonundan sorumlu kuruluş GAP Bölge Kalkınma İdaresi'dir. Eylem Planı'nın gelişme aşamalarını izlemek, uygulama aşamasında ortaya çıkan sorun ve darboğazları tespit etmek ve ilgili kuruluşlarla koordinasyon içinde gerekli öneri ve tedbirleri ortaya koyarak GAP Yüksek Kuruluna iletmek, planın tıkandığı noktalarda GAP Yüksek Kurulunu uyararak zamanında müdahale olanağını sağlamak amacıyla "Plan İzleme ve Yönlendirme Komitesi" oluşturulmuştur. Komite, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanının başkanlığında, sorumlu kuruluşların, Bakanlık ve Müsteşarlıklarda en az Müsteşar Yardımcısı, diğer kurum ve kuruluşlarda ise Genel Müdür düzeyindeki temsilcilerinden oluşmaktadır. Komite'nin sekretarya hizmetleri de GAP İdaresi tarafından yürütülmektedir.

  Eylem Planının ihtiyaçlara göre revize edilmesi GAP Yüksek Kurulu'nun yetkisindedir. Planın uygulanmasından ise Eylem Planı'nda yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşları sorumludur.