GAP Eylem Planı

GAP EP Nedir?

GAP Eylem Planı, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımların hızlandırılarak büyük bir bölümünün 2012 sonuna kadar tamamlanmasını; ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışı sağlanarak bölgede yaşayan vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunun artırılmasını amaçlamaktadır.

GAP Eylem Planı tamamen katılımcı yöntemlerle ve bölge halkının talep ve önerileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. GAP illerinin her birinde GAP'tan sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Nazım Ekren başkanlığında "Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplantıları" düzenlenmiştir. Bu toplantılara Bölge Milletvekilleri, mülki idare amirleri, üst düzey bürokratlar, yerel temsilciler, sanayi ve ticaret odası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılmıştır. Toplantılarda tüm katılımcılara söz verilmiş; görüş ve önerileri kaydedilmiştir. Ankara'da Bölge Milletvekilleri, bürokratlar ve medya temsilcileri ile ayrı ayrı değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Daha sonra kamu kurumlarından GAP Eylem Planı kapsamında yer alması gereken yatırım ve projelerini belirlemeleri istenmiştir. GAP Eylem Planı yaklaşık 8 aylık bir çalışmanın sonucunda, tüm tarafların talep ve önerileri dikkate alınarak, gerçekçi ve uygulanabilir bir şekilde hazırlanmıştır.

GAP Eylem Planı kapsamında 4 gelişme ekseni ve bu eksenler altında 73 ana eylem belirlenmiştir. Ana eylemler çerçevesinde yer alan proje ve faaliyetlerin sayısı ise 300'ün üzerindedir.

Plan kapsamındaki her bir eylemin hangi kurum tarafından gerçekleştirileceği, hangi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacağı, hangi tarihler arasında yürütüleceği ve en önemlisi ihtiyaç duyulacak kaynak miktarı belirlenmiştir. Daha da önemlisi kaynak ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedbirler alınmış, hukuki düzenlemeler yapılmıştır.

GAP Eylem Planı'nın Eksenleri

GAP Eylem Planı'nda;

 • Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi
 • Sosyal Gelişmenin Sağlanması
 • Altyapının Geliştirilmesi
 • Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

olmak üzere dört stratejik gelişme ekseni bulunmaktadır. Eksenler altında 73 ana eylem ve bu eylemler çerçevesinde, iller itibarıyla 300'den fazla proje ve faaliyet yer almaktadır.

 1. Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi
  • Cazibe Merkezleri Programı uygulanacak,
  • Teşvik politikaları bölgesel potansiyellere uygun olarak yeniden şekillendirilecek,
  • Bölgenin doğal ve kültürel varlıkları geliştirilecek, turizm altyapısı iyileştirilecek, turizm çeşitlendirilecek ve çekim merkezleri oluşturulacak,
  • Tarımsal işletmelere destek sağlanacak, tarımsal örgütlenme özendirilecek ve organik tarım faaliyetleri yaygınlaştırılacak, mayınlı araziler temizlenerek tarıma kazandırılacak,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma yaygınlaştırılacaktır.
 2. Sosyal Gelişmenin Sağlanması
  • Bütün eğitim kademelerinde fiziki ve beşeri altyapı geliştirilecek, fırsat eşitliği artırılacaktır.
  • Sağlık hizmetleri iyileştirilecek ve bölgenin temel sağlık göstergelerinin ülke ortalamasına yaklaşması sağlanacaktır.
  • Meslek edindirme, beceri kazandırma ve kişilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecektir.
  • Kadınların, yaşlıların, gençlerin, çocukların ve özürlülerin yaşam kaliteleri ve sosyal durumları iyileştirilecektir.
  • Spor, kültür ve sanat alanlarında bölgedeki tesis ihtiyacı giderilecek, mevcut tesislerin fizikî durumları iyileştirilecektir.