E-POSTA LİSTEMİZE
ÜYE OLUN.

En son gelişmelerden haberdar olun.

GAP EP Haberler

Mersin Sosyal Destek Programı (SODES) Kapsamına Alındı

Mersin'in Sosyal Destek Programı (SODES) Programı kapsamına alınarak pilot olarak uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Mersin ilinde mevcut SODES uygulamalarından farklı olarak program bazlı yeni bir model uygulanması planlandığı belirtilirken, 2011 yılı için Mersin'e SODES için tahsis edilen toplam bütçenin 3 milyon 400 bin TL olduğu kaydedildi.

Sosyal Destek Programının asıl amacı, istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı İhtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

SODES, 2008-201 2 yılları arasında bölgesel kalkınma projelerinin büyük ölçüde tamamlanması amacıyla hazırlanan GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında oluşturulmuş ve 2008 yılında GAP illerinde uygulamaya konulmuştur.

2010 yılında Doğu Anadolu Projesi (DAP) illerinin eklenmesiyle toplam yararlanın il sayısı 25'e çıkmış; 2011 yılı itibarı ile de Mersin. SODES'in uygulama alanına dâhil edilmiştir.

SODES Programının, 2011 yılında Mersin ilinde pilot olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Mersin ilinde mevcut SODES uygulamalarından farklı olarak program bazlı yeni bir model uygulanması planlanmaktadır 2011 yılı Mersin ili SODES için tahsis edilen toplam bütçe 3 milyon 400 bin TL'dir.

11 Temmuz 2011 tarihinde proje teklif çağrısı ilan edilen bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azamî tutarlar arasında olacaktır.

Asgari tutar: 20.000 TL. azami tutar: 600.000 TL'dir.

Bu programın genel amacı Mersin ilinde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların giderilmesidir.

Programın öncelikleri ve Örnek Proje Konuları Önceliği 1. Göçle gelen ve niteliksiz işgücü konumunda olan nüfusun istihdam edilebilirliğini sağlamaya dönük tedbirlerin alınması ve nitelikli işgücü konumuna ulaştırılması Etkili, nitelikli ve sürdürülebilir mesleki eğitim merkezlerinin açılması, mevcut olanların niteliğinin artırılması, işsizlerin istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik nitelikli ve sertifikalı eğitimlerin düzenlenmesi.

Öncelik 2: Aile kurumunun güçlendirilmesi ve buna dönük sosyal politikaların geliştirilmesi. Kadın ve erkeklerin bireysel gelişimlerinin sağlanması ve aile kurumunda yaşanan sorunların giderilmesi.

Okuma-yazma bilmeyen kadın ve erkeklerin tespit edilerek bu konudaki engellerin kaldırılması ve okumna-yazma öğrenmeleri yolu ile eğitim ve bilinç düzeylerinin artırılması. Kadın ve erkeklerin kamusal hizmetler konusunda farkındalıklarının artırılması ve bu hizmetlere erişimlerinin iyileştirilmesi.

Aile içi şiddetin azaltılması ve şiddete maruz kalan bireyler için psikolojik destek ve terapilerin uygulanması. Aile içi yaşam koşullarının ve yasam kalitesinin iyileştirilmesi, aile danışma merkezlerinin oluşturulması Kent yaşamına uyum sağlanması, kentlilik bilincinin artırılması ve kente aidiyet duygusunun geliştirilmesi.

Öncelik 3- Çocukların, gençlerin ve engellilerin bireysel gelişimlerinin desteklenmesi Çocuklar ve gençlerin bireysel gelişimlerine ve sorunlarının giderilmesine yönelik birimlerin oluşturulması, Engelli ve engelli ailelerinin hayata tutunobılmesı, ekonomik ve sosyal yönden gelişimlerinin sağlanması, kamu hizmetlerine erişebilirliklerinin arttırılması.

Ücretsiz etüt merkezi, sınavlara hazırlık kursları ve benzeri imkanların sağlanması yolu ile çocuklar ve gençlerin almakla oldukları eğitimlerin desteklenmesi.

Yukarıda belirtilen konular sadece örnek olarak verilmiş olup. başvurular bu konularla sınırlı değildir Ancak proje konusu, bu programın amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır.

Bu program kapsamında özellikle göçle gelen nüfusa yönelik aile,. çocuk, genç ve engellilere hizmet vermek üzere birim oçılmasına ilişkin projelerde ilgili kamu kurumları ve üniversitelerle işbirliğinin sağlanması halinde söz konusu projeler öncelikli olarak değerlendirilebilecektir Bu Programa Kimler Başvurabilir?

Bu program kapsamında aşağıdaki kurum/kuruluşlar proje başvurusunda bulunabilirler.

Kamu kurum ve kuruluşlun İl ve ilçe özel idareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan, Sivil toplum kuruluşları.

Bu Programa Başvuru Nasıl Yapılır? Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın SODES İnternet Sitesinden sisteme yüklenen ve 2 (iki) çıktı alınarak yetkili kişilerce imzalanan başvuru formları, başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler ile birlikte son başvuru tarihine kadar kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden aşağıdaki adrese ulaştırılır:

T.C Mersin Valiliği

Başvuruların alınması için son tarih 15 Ağustos 2011 saat 17.00'dir .Daha Fazla Bilgi Almak İçin Mersin Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün aşağıda yer alan e-posta adresi, telefon veya faks numarası kullanılabilir.

E-posta adresi: planlama.mersin@icisleri.gov.tr
Telefon: 0 (324) 238 25 52
Faks: 0 (324) 237 33 63